Codul de conduită și etică în afaceri

La TECHTEX avem responsabilitatea de a ne comporta la cel mai înalt nivel de integritate în tot ceea ce facem. Acest lucru ne ajută să menținem credibilitatea in brandul nostru și sa ne păstrăm reputația.

În acest scop, Consiliul de Supraveghere (“Consiliul”) al TECHTEX (“Compania”) a adoptat acest cod de conduită și etică în afaceri (acest”Cod”) pentru:
• a promova o conduită onestă și etică, incluzând practici corecte în afaceri și tratare în mod etic a conflictelor de interese;
• a promova conformarea cu legile, regulile și reglementările aplicabile;
• a asigura protejarea intereselor legitime de afaceri ale Companiei, inclusiv a unor noi oportunități, precum și a activelor si informațiilor confidențiale; și
• a descuraja faptele nepermise.

Tuturor membrilor Consiliului, membrilor conducerii executive și angajaților Companiei li se cere să fie familiarizați cu Codul și să adere la principiile și procedurile prevăzute în Cod și care le sunt aplicabile. Politicile și procedurile mai detaliate ale Companiei prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) constituie cerințe separate și nu fac parte din acest Cod.

Directorul General al Companiei va acționa în calitate de Persoana de Contact pentru acest Cod pentru toți membrii Consiliului, ai conducerii executive și a celorlalți manageri și supervizori. Toți ceilalți angajați vor contacta șeful direct.

  1. Conduită onestă și sinceră

Fiecare membru al Consiliului, al conducerii executive și fiecare angajat are datoria față de Companie să acționeze cu integritate. Integritatea presupune, printre altele, onestitate și sinceritate.

Fiecare membru al Consiliului, al conducerii executive și fiecare angajat are obligația:
• să acționeze cu integritate, inclusiv în a fi onest și sincer, făra a compromite confidențialitatea informațiilor atunci când politicile Companiei o cer;
• să respecte atât forma cât și spiritul legilor, regulilor și reglementărilor, a standardelor de contabilitate și a politicilor și procedurilor Companiei; și
• să adere la cele mai înalte standarde de etică în afaceri.

  1. Conflicte de interese

Un “conflict de interese” are loc atunci când interesele private ale unei persoane interfereaza ori crează aparența de interferare cu interesele Companiei. Un conflict de interese poate apărea atunci când un membru al Consiliului, al conducerii executive sau un angajat acționează sau are interese care fac dificilă activitatea în interesul companiei în mod obiectiv și eficient. De exemplu, un conflict de interese ar putea apărea atunci când un membru al Consiliului, al conducerii executive sau un agajat, ori un membru al familiei acestuia primește beneficii personale nepotrivite ca rezultat al poziției sale în Companie. Orice tranzacție materială sau relație care în mod rezonabil ar putea da naștere unui conflict de interese trebuie discutată cu Persoana de Contact pentru administrarea Codului.

În special, situațiile de conflict de interese care implică membrii Consiliului, ai conducerii executive și alți angajați care ocupă poziții de supervizare sau care au autoritate discreționară de a decide în legătură cu orice terță parte prevăzută mai jos ar include următoarele:
• deținerea de acțiuni semnificative în firma unui furnizor sau client;
• relații de consultanță sau muncă cu un un client, furnizor sau competitor;
• orice activitate de afaceri în afara Companiei care ar împiedica persoana respectivă să dedice suficient timp și atenție responsabilităților sale în cadrul Companiei;
• primirea de cadouri semnificative din partea oricărei entități cu care Compania are sau urmează să aibe relații de afaceri; și
• deținerea unei poziții prin care ar superviza sau ar avea influență asupra evaluării, salariului sau beneficiilor unui membru de familiei.

Astfel de situații, dacă pot avea un impact material, ar trebui discutate întotdeauna cu Persoana de Contact pentru administrarea acestui Cod.

Orice situație care ar constitui un conflict de interese pentru un membru al Consiliului, al conducerii executive sau un anagajat ar fi considerată conflict de interese și daca se referă la un membru al familiei acelei persoane.

  1. Conformitate

Politica Companiei este de a se conforma tuturor legilor, regulilor și regulamentelor aplicabile. Fiecare angajat, membru al conducerii executive și al Consiliului are o responsabilitate personală să adere la standardele și restricțiile impuse de acele legi, reguli și reglementări.

Politica Companiei este de a se conforma legilor anticorupție din România și din țările în care face afaceri. Compania nu va da mită, direct sau indirect, către funcționari guvernamentali, inclusiv angajați ai unor companii de stat. Aceste obligații se aplică tuturor membrilor Consiliului, ai conducerii executive, angajaților, precum și agenților. Dacă un angajat al Companiei este autorizat să angajeze agenți de vănzări, va trebui să se asigure cu privire la reputația acestora și să le ceară să adere în scris la standardele Companiei în această materie.

  1. Raportare și răspundere

Consiliul de Supraveghere este răspunzător de aplicarea acestui Cod situațiilor specifice în care îi sunt adresate întrebări și are autoritatea de a interpreta acest Cod în orice situație particulară. Orice membru al Consiliului, al conducerii executive, precum și orice angajat care are cunoștință cu privire la încălcarea sau potențiala încălcare a acestui Cod este obligat să notifice imediat Persoana de Contact. Neîndeplinirea acestei obligații constituie ea însăși o încălcare a acestui Cod.

Orice întrebare cu privire la modul în care acest Cod ar trebui interpretat sau aplicat trebuie adresată Persoanei de Contact. Un membru al Consiliului, al conducerii executive sau un angajat, care nu este sigur dacă o anumită situație încalcă acest Cod, trebuie să discute despre situația respectivă cu Persoana de Contact, pentru a evita posibile înțelegeri greșite și situații neplacute ulterior.

Fiecare membru al Consiliului, al conducerii executive sau angajat trebuie:
• Să notifice prompt Persoana de Contact cu privire la orice încalcare existentă sau potențială a acestui Cod.
• Să nu se răzbune pe un membru al Consiliului, al conducerii executive sau angajat pentru sesizări cu privire la potențiale încălcări care sunt făcute cu bună credință.
Compania va respecta următoarele proceduri în investigarea și aplicarea acestui Cod, precum și la raportarea cu privire la Cod:
• Încălcările și potențialele încălcări vor fi raportate de către Persoana de Contact către Consiliul de Supraveghere, în cazul încălcării de către un membru al Consiliului sau al conducerii executive sau către Directorul General, în cazul încălcării de către oricare alt angajat, după investigările de rigoare.
• Consiliul de Supraveghere sau Directorul General vor lua toate măsurile necesare pentru a investiga încălcările care le-au fost raportate.

După ce a fost notificat cu privire la existența unei încălcări și aceasta a fost confirmată în urma investigației, Consiliul de Supraveghere sau Directorul General va lua acele acțiuni disciplinare sau preventive pe care le consideră potrivite. Uneori, Compania poate renunța la unele prevederi ale acestui Cod. Orice renunțare pentru membri ai conducerii executive sau membri ai Consiliului poate fi făcută numai de Consiliul de Supraveghere și trebuie dezvăluită imediat. Orice renunțare pentru oricare alt angajat poate fi făcută numai de către Directorul General.

  1. Oportunități de afaceri

Membrii Consiliului, ai conducerii executive și angajații au datoria față de Companie să promoveze interesele de afaceri ale acesteia atunci cand apare o oportunitate. Membrilor Consiliului, ai conducerii executive și angajaților le este interzis să preia (sau să direcționeze către o terță parte) o oportunitate de afaceri care este descoperită prin folosirea activelor, informațiilor sau poziției din Companie, cu excepția cazului în care Companiei i-a fost oferită oportunitatea și a refuzat-o. În general, membrilor Consiliului, ai conducerii executive și angajaților le este interzis să folosească activele, informațiile și poziția din Companie pentru câștig personal și pentru a face concurență Companiei.

  1. Confidențialitate

În cursul activității în cadrul Companiei, membrii Consiliului, ai conducerii executive și angajații află adeseori informații confidențiale sau proprietare cu privire la Companie, clienții sau furnizorii acesteia. Membrii Consiliului, ai conducerii executive și angajații sunt obligați să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor ce le-au fost încredințate, cu excepția cazului în care dezvăluirea este autorizată sau devine obligatorie din punct de vedere legal. Informații confidențiale sau proprietare ale Companiei, precum și ale altor companii, includ orice informație nepublică care ar fi dăunătoare pentru acea companei sau folositoare competitorilor daca ar fi dezvăluită.

  1. Practici de afaceri corecte

Toți membrii Consiliului, ai conducerii executive și angajații se vor strădui să trateze cu corectitudine clienții, furnizorii, competitorii Companiei, precum și pe angajații acestora. Niciun membru al Consiliului, al conducerii executive sau angajat nu va profita în mod incorect de oricine prin manipulare, disimulare, abuz de informații privilegiate, denaturare a unor fapte materiale sau orice practici incorecte.

  1. Protecția și folosirea adecvată a activelor Companiei

Toți membrii Consiliului, ai conducerii executive și angajații sunt obligați să protejeze activele Companiei și să asigure folosirea lor eficientă. Toate activele companei trebuie folosite numai pentru scopuri de afaceri legitime.

  1. Sustenabilitate

Ne asumăm să respectăm standardele de sănătate, siguranță și de mediu, precum și cele sociale în comunitățile în care operăm.

Ca parte a acestui angajament:
• protejăm resursele naturale, asigurăm sănătatea angajaților și cea publică și promovăm în mod activ și dezvoltăm oportunități de extindere a sustenabilității prin inovație. Acestea includ creșterea eficienței consumului de combustibil, îmbunătățirea securității și siguranței, precum și reducerea emisiilor de poluanți nocivi;
• Ne-am angajat să ne conformăm cu toate cerințele de sănătate, siguranță, mediu și legale în toate locurile în care operăm;
• Angajamentul nostru cu privire la sănătate, siguranță și mediu este un aspect integral al proiectării produselor noastre, al proceselor și serviciilor noastre.

  1. Sancțiuni posibile

Principiile din acest Cod sunt importante pentru Companie și trebuie luate în serios de către toți angajații noștri. În consecință, încălcările acestor principii nu vor fi tolerate și pot rezulta în masuri disciplinare sau preventive, după caz, mergând până la concediere sau, în cazul unor infracțiuni sau încălcări serioase ale legii, notificarea autorităților, în vederea unor acțiuni civile sau urmărire penală.

Concluzie

Niciun Cod nu poate să prevadă orice situație ce ar putea apărea sau să stabilească o regulă de urmat în toate situațiile. Sunt și alte politici și practici ale Companiei, precum și standarde de comportament de bun simț și conștiința individuală, la care fiecare este așteptat să adere. Fiecare angajat este notificat că regulile prevăzute în acest Cod vor fi aplicate în mod riguros de către Companie.